Notícies

Nou impost sobre l'emissió de diòxid de carboni (CO₂)

Ens cal indicar als nostres socis que la Generalitat de Catalunya ha creat un nou impost sobre l'emissió de diòxid de carboni (CO₂). L'impost d'aquest any, el 2020 s'inclourà una bonificació per vehicles clàssics i els històrics.


Per poder obtenir aquesta bonificació cal obtenir un certificat de cada un dels seus vehicles i transcrivim una síntesi de la disposició tercera de la nova Llei.


Afecta vehicles amb una antiguitat mínima de trenta anys, amb una bonificació del 100% de la quota íntegra. Emès de l'antiguitat els calen els requisits següents:


Que es tracti d'un model que s'ha deixat de fabricar.


Que el seu estat de funcionament sigui correcte des del punt de vista històric, estat original i no modificat de manera substancial les seves característiques tècniques dels components principals.


Per poder obtenir la bonificació li caldrà:


- Certificat d'idoneïtat emès per una entitat o associació corresponent.


- Presentació del permís de circulació, excepte els que siguin de museu (no circulin)


- Fitxa tècnica.


- Fotografies del vehicle actuals, exterior, interior i del motor.


- Document que acrediti que compleix els requisits de l'apartat tercer, firmats pel responsable del club o associació que sigui soci el propietari del vehicle i que realitzi la inspecció ocular.


- Emès aquest certificat d'idoneïtat li cal que sigui validat, prèviament, per la Federació Catalana de Vehicles Històrics.


- Presentació a l'Administració Tributària Catalana.


- La seva validesa serà per un període de deu anys, si no canvia de titular.


L'Administració es reserva el dret d'inspecció.


Al dia d'avui desconeixem el preu de la validació dels certificats pe part de la FCVH, i del model dels certificats que caldrà presentar.