anar a Motor Club GironaCaravana Internacional de Cotxes Vetustos Girona-Costa Brava

 
   
 


Reglament de la Caravana Internacional de Cotxes Vetustos Girona-Costa Brava


imatge placa

 
 

Denominació.- El Motor Club Girona organitza durant 4 ó 5 dies de la primera quinzena de setembre, la Caravana Internacional de Cotxes Vetustos Girona-Costa Brava. Aquesta manifestació és internacional i reservada (per invitació)

Vehicles admesos.- Quedarà oberta la participació a tots els cotxes automòbils construïts abans del 31 de desembre de 1939 (fins a l'any 2002 -XXXIX Caravana- només s'acceptaven el cotxes construïts abans del 1930).
Per raons tècniques, l'organització ha limitat el nombre de participants a 25 vehicles.
El comitè tècnic es reserva el dret de revisar l'autenticitat de les peces i l'any de construcció del vehicle presentat.
L'organització es reserva el dret d'acceptar o refusar una inscripció sense necessitat de donar explicacions. En tal cas serà tornada la documentació i el seu import. Per a ser considerada vàlida una inscripció haurà de ser omplerta la corresponent sol·licitud amb les dades consignades i haver-se'n abonat els drets. L'Organització es reserva el dret d'admetre excepcionalment alguns vehicles posteriors a 1939, quan per les seves característiques i circumstàncies consideri interessant la seva participació.
Si per causes alienes a l'organització i en data posterior al 20 d'agost, qualsevol participant es retira o anul·la la seva inscripció, se li reemborsarà el 80% de la quota ingressada.

Documentació.- Tots els participants, i abans d'iniciar el ral·li, hauran de trobar-se en possessió del certificat d'assegurança obligatòria del cotxe, el qual podrà ser exigit per l'organització en qualsevol moment.
L'organització declina la seva responsabilitat en cas de qualsevol accident o contratemps en el qual es vegin implicats els vehicles participants.
Els pilots hauran de trobar-se així mateix en possessió del permís de conduir.

Inscripcions.- Les sol·licituds d'inscripció seran trameses al Motor Club Girona. A cada vehicle només seran admesos pilot i copilot. Qualsevol sol·licitud per portar més acompanyants haurà de ser consultada prèviament amb el club.

Verificació.- Les comprovacions seran efectuades pels dos comissaris tècnics designats pel club. Seran facilitades a cada cotxe plaques -dues- amb el número de control, que seran exposades una davant i l'altra darrera de cada vehicle.
Es facilitarà a cada pilot els tiquets d'allotjament i menjars, havent aquell de lliurar els seus equipatges a fi de fer-los arribar als hotels on s'hi pernocti.
L'organització cooperarà en tot moment per facilitar allò que necessiti el participant, si bé està facultada per fer complir rigurosament, i en cas necessari i en bé de la prova, el present reglament.

Proves especials.- En el transcurs del ral·li, els organitzadors es reserven el dret de fer disputar proves annexes o especials per a la classificació, i la reglamentació de les quals serà lliurada als participants en temps oportú.

Controls horaris.- Els participants hauran de presentar-se amb el seu cotxe a les proves de regularitat, en el temps fixat en el punt de sortida amb un minut màxim de tolerància sobre l'hora ideal.
El pilot i copilot estaran autoritzats per empènyer el vehicle, (p. ex.) per posar-lo en marxa, pujar un pendent, etc.
El cotxe pilot no sobrepassarà la velocitat de 45 km/h i no podrà ser passat per cap concursant en cap moment. En cas de fer-ho, comportarà la desqualificació.

Classificació.- En finalitzar el ral·li, s'establirà una classificació general i en cas d'empat guanyarà el cotxe més antic i millor conservat.

Premis i trofeus.- S'estableix un trofeu inèdit al que tindrà tindrà dret tot pilot de vehicle inscrit i que hagi participat en la sortida.
S'atorgaran premis-trofeus complementaris als quals no tindran opció els pilots d'aquells vehicles que, per avaria o qualsevol altra causa, no hagin realitzat el recorregut en la seva totalitat sense abandonar la caravana.
Serà així mateix desqualificat, a efectes del premi-trofeu complementari, el cotxe que sense autorització del director, comissari o cotxe pilot, abandoni en qualsevol moment la caravana o concentració, durant el recorregut o parada; els pilots s'han de preocupar de tenir el cotxe ben proveït de gasolina, així com de fer-ne en els punts autoritzats.

Publicitat.- En ésser, aquesta, exclusiva de l'organització, queda prohibit a tots els incrits, fer publicitat, propaganda o portar vestits d'època.

Apreciació del reglament.- Tots els casos no previstos en el present reglament, seran resolts per l'organització.
Pel fet de la seva inscripció, tots els participants i acompanyants, es comprometen a l'acceptació del present reglament i declaren acceptar-ne totes les disposicions sense cap restricció, així com les directrius de l'organització. En cas de força major, seguretat, inclemències del temps, etc. l'organització es reserva el dret de variar la ruta o itinerari.
Els participants s'atenen en tot moment al Codi de la Circulació, així com a les instruccions del director de la prova.

 
 
{text 3}
 
 
 
   
 
Motor Club Girona
c/ Vicens Vives, 4 - 17458 Fornells de la Selva - Tels. 670 672 672 | 607 271 129 | 972 20 58 30 | 93 430 96 58
mcgirona@motorclubgirona.com